18/09/2023NOVOSTI

Održana sjednica vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

U petak, 15. septembra 2023., održana je sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu.

Prisutne_i su bile_i: prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, Lamija Subašić, Ivana Kulić, dr. Gaj Trifković, prof. dr. Amila Ždralović, mr. Miroslav Živanović, prof. dr. Ajla Demiragić i prof. dr. Valida Nikšić.

Teme o kojima su prisutne_i diskutovale_i, odnosile su se na: Gender akcioni plan (GAP) UNSA-e i predstojeću potrebu za njegovim ažuriranjem; evaluaciju edukacijskih aktivnosti za nastavno osoblje na partnerskim univerzitetima projekta UNIGEM; novi Statut UNSA-e; edukaciju o prevenciji diskriminacijskih postupaka na univerzitetima; aktivnosti za predstojeću kampanju „16 dana aktivizma“ u 2023., i na istraživanje o menstrulnom siromaštvu (MenGa)u okviru projekta UNIGEM.  

  • U pogledu GAP-a, trenutni dokument UNSA-e važi do kraja ove godine, tako da je potrebno uraditi novi GAP, posebno s obzirom na to da se radi o dokumentu koji je neophodan u procesu prijavljivanja univerzitetskih projekata za program EU-a Horizont.  
  • U vezi s edukacijskim aktivnostima nastavnog osoblja istaknuto je da se, prema podacima s online platforme, samo mali broj nastavnika_ca odazvao i pristupio kursevima. Stoga, bilo bi potrebno na neki način učiniti zvaničnom potrebu za stalnom edukacijom nastavnog osoblja iz oblasti rodne ravnopravnosti.
  • Novi Statut UNSA-e je stupio na snagu i u članovima 93. i 105. navodi postojanje Savjeta za rodnu ravnopravnost UNSA-e. Član 105. glasi:

(1) Savjet za rodnu ravnopravnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata.

(2) Nadležnost Savjeta za rodnu ravnopravnost je:

a) savjetuje rektora i univerzitetsku zajednicu o općim pitanjima koja se odnose na rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Sarajevu,

b) održava kontakte sa usporedivim tijelima drugih univerziteta i drugih ustanova u zemlji i svijetu,

c) organizira okrugle stolove, rasprave, naučne skupove o temama u vezi sa primjenom i unapređenjem standarda rodne ravnopravnosti na Univerzitetu,

d) daje mišljenja o načinu provedbe standarda iz oblasti rodne ravnopravnosti koje su donijeli državna, međuvladina međunarodna tijela i organi,

e) priprema i dostavlja plan edukacije iz oblasti rodne ravnopravnosti, priprema godišnji plan mjera za progresivnu realizaciju rodne ravnopravnosti na Univerzitetu, daje mišljenje u vezi sa rodnom dimenzijom u obrazovanju, naučnoistraživačkom I umjetničkoistraživačkom radu na Univerzitetu,

f) daje mišljenje u vezi sa rodnom dimenzijom u obrazovanju, naučnoistraživačkom I umjetničkoistraživačkom radu na Univerzitetu,

g) obavlja i druge poslove predviđene zakonom, ovim statutom i drugim relevantnim općim aktima Univerziteta.

(3) Savjet za rodnu ravnopravnost ima devet članova, od kojih jedan je predstavnik Rektorata, šest predstavnika vijeća grupacija nauka i umjetnosti koje predlažu vijeća grupacija nauka i umjetnosti i dva predstavnika Centra za ljudska prava.

(4) Savjet za rodnu ravnopravnost bira predsjednika između svojih članova na konstituirajućoj sjednici.

– U sklopu projekta UNIGEM, u oktobru 2023. u Sarajevu će se održati dvodnevna edukacija o prevenciji diskriminacijskih postupaka na univerzitetima. Edukacija je prevashodno namijenjena osoblju iz pravnih službi partnerskih univerziteta, koji učestvuju u projektu UNIGEM, te institucionalnim koordinatorima_cama. U sklopu podučavanja, jedan od ciljeva bit će i razmjena dobre prakse između 19 partnerskih univerziteta. 

– U vezi s kampanjom “16 dana aktivizma”, koja počinje 25. novembra 2023., tokom narednog mjeseca obavit će se pripreme kako bi OJ UNSA-e nastupile koordinirano, tj. kako bi se optimiziralo učešće i studentske populacije UNSA-e i nastavnog osoblja, te kako se tokom same Kampanje ne bi dešavalo da se više događaja na UNSA-i odvija istovremeno. Ovim se odgovara na prošlogodišnje iskustvo i savjete mnogih osoba koje su rekle da su željele prisustvovati svim radionicama, promocijama itd., organiziranim na UNSA-i, ali nisu mogle stići, jer su se često odvijale u isto vrijeme.

– U pogledu novog istraživanja o menstrualnom siromaštvu (MenGa), na sastanku je predstavljeno da će TPO fondacija u okviru projekta UNIGEM provesti ovo istraživanje među studenticama bh. univerziteta. CPCD će pružiti finansijsku podršku za UNSA-u, dok će projekat UNIGEM osigurati finansijsku podršku za ostale bh. univerzitete. Namjera je rezultate ovog istraživanja predstaviti donosiocima odluka i upravljačkim tijelima univerzitetâ. Također, rezultati istraživanja treba da posluže za lobiranje politika za smanjenje poreza na higijenske potrebštine.