Nov 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINIZACIJA SIROMAŠTVA (UNIVERZITET U SARAJEVU)


Drugu Zoom radionicu odražala je 17. novembra 2021. godine prof. dr. Valida Repovac Nikšić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pod naslovom “Feminizacija siromaštva”. Prof. Repovac Nikšić zapaža da unazad par godina, radovi studentica i studenata Fakulteta političkih nauka se sve više bave diskriminacijom, nejednakostima u društvu, te posebno nejednakostima proizvedenim socio-ekonomskim faktorima. O feminizaciji siromaštva i nejednakostima na žalost nije dovoljno govoriti samo u okviru dva predmeta koja postoje na Fakultetu političkih nauka, i to na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za socijalni rad.

Stoga je ova radionica bila izvrsna prilika da se o problemu feminizacije siromaštva razgovara iz multidisciplinarne perspektive. Tokom radionice diskutiralo se o definiciji i determinantama siromaštva, kao i o uticaju intersekcionalnosti na pojavu siromaštva u 21. stoljeću. Značaj održanih radionica leži u tome što su studenti i studentice drugih fakulteta mogli učestvovati. Također, bitno je da je kroz održane događaje ovaj društveni problem probudio širi interes kod mladih.

Tokom radionice, prof. Repovac Nikšić je poticala  studentice i studente na razmišljanje, diskutiranje i istraživanje date problematike. Interaktivni pristup je otvorio prostor za diskusiju i pokazao motivaciju učesnika i učesnica da promišljaju nejednakosti u društvu kao i feminizaciju siromaštva. Na kraju, izvjesna je želja studentica i studenata da se uključe u praktična istraživanja i promotivne aktivnosti.