Oktobar 2013

PREDSTAVLJEN DOKUMENT "PLATFORMA ŽENSKIH PRIORITETA ZA USTAVNE PROMJENE SA AMANDMANIMA NA USTAV BIH IZ RODNE PERSPEKTIVE"

(Sarajevo, 08. oktobra, 2013) Danas je u Sarajevu održana press konferencija na kojoj su članice inicijative„Građanke za ustavne promjene“ predstavile zajednički dokument Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive.  Zajednička inicijativa je proizašla iz projekata ,,Doprinos ustavnoj reformi u BiH - Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici” koji finansira Ambasada Švicarske i ,,Žena i pravo danas” koji finansira ,,Kvinna till Kvinna” Švedska. Događaju su prisustvovali predstavnici različitih medija.
Članovi i članice inicijative smatraju da reforma Ustava Bosne i Hercegovine mora predstavljati konsenzus, ne samo političkih aktera, nego i svih građana i građanki o najvažnijim pitanjima kojima bi se definisao budući okvir zajedničkog života. S tim u vezi, u ustavni proces moraju se ravnopravno uključiti i žene i muškarci. 
Članovi i članice inicijative ,,Građanke za ustavne promjene'' definisali/e su pet prioriteta za koje će se zalagati u procesu reforme Ustava BiH, te su na osnovu njih kreirali rodno odgovorne Amandmane na Ustav. 
Svjetlana Marković, ispred Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, istakla je da će u okviru inicijative „Građanke za ustavne promjene” u narednom periodu biti realizovana zajednička kampanja kako bi se javnosti predstavili prioriteti i konkretni prijedlozi za reformu Ustava BiH.
Ispred TPO Fondacije, Lajla Zaimović Kurtović predstavila je policy dokument „Ustav i rod: Analiza mogućnosti rodno osjetljive reforme Ustava BiH". Osnovna ideja navedenog istraživanja bila je da da pregled i omogući uvid u dosadašnje inicijative za ustavnu reformu u BiH, da definira rodni aspekt ustavne reforme i da istraži i navede sve inicijative i projekte koje su za cilj imale ovakav kontekst ustavne reforme, i na kraju da predloži preporuke za rodno senzitiviziranje Ustava BiH. Gordana

Vidović, ispred organizacije Budućnost Modriča, predstavila je prioritete i pojasnila značenje i svrhu svakog od pet ženskih prioriteta za ustavne promjene: 1. Upotreba rodno-odgovornog jezika u Ustavu BiH; 2. Uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti; 3. Proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu; 4. Veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda; 5. Princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme.
Predstavljajući prijedlog rodno odgovornih amandmana na Ustav BiH, koji su u skladu sa navedenim prioritetima, Besima Borić ispred TPO Fondacije, istakla je da se amandmani mogu razvrstati u tri grupe: „ 1.Amandmani u kojima predlažemo samo jezičke intervencije i ravnopravnu upotrebu oblika riječi i u ženskom i u muškom rodu, 2. Amandmani kojima proširujemo katalog prava političkim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim i drugim pravima, posebno pravima u kojima je u životu prisutna diskriminacija prema spolnoj i rodnoj pripadnosti, i 3. Amandmani koji samo prividno izlaze iz okvira rodne ravnopravnosti i nude rješenje za implementaciju odluke Sejdić i Finci i mogućnost neposredne demokratije.“
Inicijativu „Građanke za ustavne promjene“ pokrenuli su TPO Fondacija, Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Udružene žene Banja Luka u saradnji sa partnerskim organizacijama: Forum žena Bratunac, Budućnost Modriča, Forma F Mostar, Prava za sve Sarajevo, Fondacija bosanskohercegovačka inicijativa žena Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE Sarajevo,  Vive žene Tuzla, Udruženje građanki Grahovo, Krajiška suza Sanski Most, Organizacija žena Lara Bijeljina, Glas žene Bihać, Medica Zenica, Public International Law and Policy Group (PILPG).