Oktobar 2013

ODRŽAN OKRUGLI STO U MODRIČI – PREDSTAVLJANJE DOKUMENTA "PLATFORMA ŽENSKIH PRIORITETA ZA USTAVNE PROMJENE SA AMANDMANIMA NA USTAV BIH IZ RODNE PERSPEKTIVE"

Inicijativa "Građanke za ustavne promjene" je 24. oktobra 2013. godine održala okrugli sto u Modriči na kojem je predstavljen zajednički dokument "Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive".
Članice inicijative su učesnicima i učesnicama okruglog stola predstavile pet definisanih prioriteta za koje će se inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene'' zalagati u procesu reforme Ustava BiH, te prijedlog rodno odgovornih Amandmana na Ustav BiH.
Također, prisutnima je predstavljen i policy dokument "Ustav i rod: Analiza mogućnosti rodno osjetljive reforme Ustava BiH", čija je osnovna ideja

bila je da da pregled i omogući uvid u dosadašnje inicijative za ustavnu reformu u BiH, da definira rodni aspekt ustavne reforme i da istraži i navede sve inicijative i projekte koje su za cilj imale ovakav kontekst ustavne reforme, i na kraju da predloži preporuke za rodno senzitiviziranje Ustava BiH.
U diskusiji su učesnice istakle da je vrlo bitno da građani i građanke podrže inicijativu i prijedlog prioriteta i amandmana na Ustav BiH iz rodne perspektive, jer žene u BiH ne mogu da ostvaruju svoja osnovna prava. Postoje velike razlike i u ostvarivanju prava u različitim entitetima, stoga je bitno da se u Ustavu BiH, kao najvišem pravnom aktu države, regulišu navedena pitanja.