Januar 2022

Usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu za period 2022-2023. godine


Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Sarajevu i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na 44. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj dana 22.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti za period 2022 – 2023 godine na Univerzitetu u  Sarajevu.

Gender akcioni plan (GAP) – Akcioni plan za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Sarajevu izrađen je u skladu sa strateškim nacionalnim i međunarodnim dokumentima iz oblasti ravnopravnosti spolova, te sadrži mjere koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja kao i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu će, kroz konkretne aktivnosti, doprinijeti unapređenju rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Sarajevu u četiri primarne oblasti: 

  • Unaprijeđena rodna ravnopravnost u svim oblastima rada Univerziteta u Sarajevu
  • Nastavno-naučno i vannastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu ima osnažene kapacitete za promovisanje rodne ravnopravnosti u radu Univerziteta u Sarajevu kroz kreiranje programa obuka i provođenje edukacija.  
  • Integrisani principi rodne ravnopravnosti kroz rad sa studentima/cama Univerziteta u Sarajevu.
  • Unaprijeđena rodna ravnopravnost u naučno-umjetničkom radu i produkciji Univerziteta u Sarajevu.

U aktivnostima izrade Akcionog plana učestvovale su kolegice iz Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, Nina Begović i Jasmina Gradaščević-Pleh, Maida Čehajić Čampara i Azra Bećirović iz UN Women, koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasna Kovačević i direktorica TPO Fondacije i voditeljica UNIGEM projekta, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak. 
Detaljan sadržar Gender akcionog plana dostupan je na zvaničnoj stranici Internacionalnog Univerziteta u Travniku putem linka:
https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/kvalitet-na-unsa/vijece-za-rodnu-ravnopravnost-unsa