Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Sveučilištu Hercegovina


Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Sveučilišta Hercegovina i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Sveučilišta Hercegovina održanoj dana 22.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu Hercegovina.
Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu Hercegovina izrađen je u skladu sa strateškim nacionalnim i međunarodnim dokumentima iz oblasti ravnopravnosti spolova, te sadrži mjere koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti, a sve u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja kao i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Uključivanjem u University and Gender Mainstreaming project (UNIGEM) Sveučilište Hercegovina iskazalo je svoju odlučnost u provedbi aktivnosti za stvaranje okruženja rodne ravnopravnosti i osiguravanju svih uvjeta za kulturu ravnopravnosti u profesionalnom razvoju i radnom okruženju svih studenata/studentica i uposlenika/uposlenica, a usvajanjem Plana rodne ravnopravnosti (GAP) i formalno je pokrenut postupak na institucionalnom nivou.

Strateška područja Gender Akcionog Plana na Sveučilištu Hercegovina obuhvataju: 1. Institucijsku kulturu rodne ravnopravnosti 2. Rodna ravnopravnost u znanstvenom i umjetničkom istraživanju 3. Rodnu ravnopravnost u učenju i poučavanju 4. Harmonizaciju osobnog života i poslovnih obveza.
Detaljan sadržar Gender akcionog plana dostupan je na zvaničnoj stranici Sveučilišta Hercegovina putem linka:
https://hercegovina.edu.ba/hr/unigem