Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO)


Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održanoj dana 29.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru izrađen je u skladu sa strateškim nacionalnim i međunarodnim dokumentima iz oblasti ravnopravnosti spolova, te sadrži mjere koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti, a sve u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja kao i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Detaljan sadržaj Gender akcionog plana (GAP) dostupan je na zvaničnoj stranici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru putem linka: https://www.unmo.ba/novosti/posts/2021/december/osnovano-vijece-za-ravnopravnost-spolova-i-usvojen-plan-rodne-ravnopravnosti-na-univerzitetu-dzemal-bijedic-u-mostaru/