POLITIKE ZA ZAŠTITU DJECE OD NASILJA


U skladu sa međunarodnim i domaćim normama kojima se štite djeca od svih oblika nasilja TPO Fondacija je razvila mjere za zaštitu kao važan mehanizam uz postojeće zakone i druge akte obrazovnih institucija s kojima surađuje.

Djeca su izložena različitim oblicima nasilja pa je važno poduzimati adekvatne mjere zašite i prevencije. Kroz svoje programske aktivnosti TPO Fondacija promiče nultu stopu nasilja i educira nastavnike, pedagoge, djecu i roditelje o prepoznavanju nasilja, načinima nošenja sa nasiljem i mehanizmima zaštite.
Ako ste izloženi nekom od oblika nasilja, ili ako ste svjedoci da se čini nasilje nad djecom, možete nam se obratiti:
1. Popunite formular i pošaljite ga na email: koordinator5@tpofond.org
2. Pozovite nas na telefon: 033/663 350
3. Pošaljite poštom prijavu na adresu: TPO Fondacija, Porodice Ribar 53, 71000 Sarajevo

DOKUMENTI