16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA 2018
ŠKOLSKE KAMPANJE

U 2018 godini TPO Fondacija je nastavila kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod istim motom kao i 2017 godine PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI u okviru projekta Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje. Nastavnici i pedagozi iz 45 škola u pet kantona BiH okupili su preko 3000 učenika i njihovih roditelja kroz različite vidove aktivnosti. Posebno je važna bila podrška i saradnja kantonalnih ministarstava obrazovanja iz Sarajeva, Mostara i Travnika koji nastoje raditi na prevenciji razlilitih oblika nasilja. I ove godine je mreža škola proširena, a neke škole su zahvaljujući vrijednim pedagozima uradile više aktivnosti, dok je OŠ Ilija Jakovljević iz Mostara na čelu sa pedagoginjom Andreom Jevrić organizirala deset aktivnosti tokom ove kampanje.
Cilj školskih kampanja je nastojanje da se podigne svijest učenika, školskog kolektiva i roditelja o faktorima koji doprionse pojavi nasilja, ali i načinima rješavanja ovog problema u školi i porodici. Pod motom djeca su naše ogledalo, nastavnici i roditelji su se imali priliku ogledati se u radovima i porukama svojih učenika i djece. TPO Fondacija je zahvalna na saradnji svim školama i partnerima, a posebno ističe angažiranost profesorice Alme Ahmethodžić, profesorice Sedžide Hadžić, psihologinje i terapeutkinje Berminke Hrelja-Bećirspahić, profesora Izeta Numanovića, profesorice, Munevere Hrbat-Rahmanović, profesorice Amele Petričević, profesora Semira Salihovića, profesorice Emine Jusufbegović, pedagoginje Andreje Pehar, pedagoginje Edne Haznadarević, psihologinje Snježane Petraš, pedagoginje Šejle Džanan i drugih vrijednih saradnika.
Sa svojim učenicima pričali su priču o ljudskosti, empatiji i podršci djeci koja preživljavaju nasilje u kući ili školi. Pokazali su da je moguće mijenjati etos školske zajednice ako smo dovoljno hrabri da se pogledamo u ogledalo onih koje odgajamo-naše djece.

Decembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U ŠKOLAMA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


U periodu od 25.11.2018. do 10.12.2018. godine, TPO Fondacija je u saradanji sa ministarstvima obrazovanja Kantona Sarajevo (KS), Tuzlanskog kantona (TK), Srednjobosanskog kantona (SBK) i Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) pomogla osnovnim i srednjim školama da obilježe međunarodnu kampanju "16 dana aktivizma" kroz razne aktivnosti i radionice. U HNK je ovu kampanju obilježilo osam osnovnih škola: OŠ "Ilići" Mostar, OŠ "A.B. Šimić Mostar", OŠ "Gnojnice" Mostar, OŠ "Mustafa Ejubović – Šejh Jujo" Mostar, IV osnovna škola Mostar, OŠ "Blagaj" Blagaj, OŠ "Ilije Jakovljević" Mostar, OŠ "Ivana Gundulića" Mostar.
>> VIŠE

Decembar 2018

Filozofski fakultet - ZENICA uČestvovao u kampanji "16 dana
aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja"

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici i ove  godine sudjelovao je u nizu aktivnosti s ciljem problematiziranja tema poput borbe za ljudska prava I diskriminacije, čime nastavlja dugogodišnju praksu učešća u dijalogu o važnim društvenim pitanjima. U saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, u sklopu kampanje "16 dana aktivizma", provedena je edukativna radionica za studente 4. godine Odsjeka za kulturalne studije. U radionici je učestvovalo ukupno 10 studentica i studenata koji su bili podijeljeni na "mušku" I "žensku" grupu s ciljem dobijanja ulaznih podataka za radionicu.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U ŠKOLAMA U TUZLANSKOM KANTONU

"Potrebno se staviti u tuđu poziciju kako bi osjetili empatiju i izbjegli rodne predrasude", jedan je od zaključaka učenika i učenica osam osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona koji su u saradnji sa TPO Fondacijom pod motom "Djeca su naše ogledalo" realizirali niz aktivnosti u okviru "16 dana aktivizma".
U ovogodišnjoj kampanji su učestvovali učenici i učenice iz sljedećih tuzlanskih škola: OŠ "Husino", OŠ "Pasci", OŠ "Brčanska Malta", OŠ "Bukinje", Srednja medicinska škola, Srednja elektrotehnička škola,  JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Srednja mješovita škola Gračanica.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U JU SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI JEZERO U SARAJEVU

Kampanja 16 dana aktivizma može biti fokusirana na pitanja nenasilja i tolerancija što su ove godine učinili učenici Medicinske škole.Na prijedlog Vijeće učenika ove škole i uz facilitaciju vrijednih nastavnica Vildane Brulić-Šipilović i Belme Mehanić-Kapo, svaki učenika/ca je trebao  odabrati citate poznatih filozofa, književnika, mirotvoraca, umjetnika i ostalih ljudi koji su doprinjeli izgradnji civilizacije na temu tolerancije i nenasilja. Prikupljeni citati su se čitali na prvom času obje smjene. Od prikupljenih citata učenici su formirali zid tolerancije i nenasilja koji će učenike podsjećati na važnost tolerancije u svakodnevnom životu.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U SREDNJOJ ŠKOLI ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN


Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva je u saradnji sa TPO Fondacijom 30.11.2018. godine održala aktivnosti za svoje učenike u povodu Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma.
Pod motom "Djeca su naše ogledalo" Alma Ahmethodžić i Amela Stambol su održale radionice na kojima se razgovaralo o temama vršnjačog i rodno zasnovanog nasilja.

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA
U DRUGOJ GIMNAZIJI SARAJEVO


Profesorica Elmana Cerić je sa svojim učenicima iz Treće gimnazije 29.11.2018 godine održala radionicu u povodu međunarodne kampanje 16 dana aktivizma. Prema smjernicama TPO Fondacija i mnotom Djeca su naše ogledali učenici su razgovarali o kulturološkim konstruktima roda, stereotipima i njihovom utjecaju na rodne uloge. Posebna pažnja je posvećenja pitanjima zanemarivanja djece i nasilju koje djeca trpe.

VIŠE: https://www.2gimnazija.edu.ba/bs
/vijesti/item/289-djeca-su-nase-ogledalo

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U JU SREDNJA ŠKOLA PRIMJENJENIH
UMJETNOSTI SARAJEVO


Profesorica Selvira Mašnić iz JU Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Sarajevo je u saradnji sa TPO Fondacijom 28.11.2018. godine održala radionicu u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja".
Učenice i učenici su tokom radionice, kroz 5 igrokaza prikazali koji su to razlozi zašto se žrtva nasilja teško odluči prijaviti nasilje, ali isto tako pokazali da izlaz postoji ako ima podrške da se prevladaju strahovi i stigma.

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U FRANJEVAČKOJ GIMNAZIJI VISOKO


Profesorica Dragana Koprivica sa pet nastavnika iz Franjevačke gimnazije je sa svojim učenicima dala doprinos kampanji 16 dana aktivizma kroz radionicu o rodno zasnovanom nasilju. U saradnji sa TPO Fondacijom 28.11.2018 godine održali su radionicu u svojoj školi i sa materijalima koje su dobili od TPO Fondacije su razgovarali o tome kako razumijevamo moto ''Djeca su naše ogledalo'' i šta možemo naučiti o različitim vidovima nasilja, te koje posljedice nasilje ostavlja na osobama koje su žrtve nasilja.

Novembar 2018

REALIZIRANO ŠEST SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
UTEMELJENO NASILJE" U ŠEST PARTNERSKIH ŠKOLA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Održano je još šest seminara u šest partnerskih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 11 do 30. Novembra 2018. godine na temu "Sociologija roda i rodno utemeljeno nasilje" (PGBV). Nastavnici koji su sudjelovali na seminarima djeluju u sljedećim školama: OŠ "Ivan Goran Kovačić" Fojnica, OŠ "Nova Bila", OŠ "Busovača", OŠ "Bila", OŠ "Travnik", and OŠ "Uskoplje". Pedagoginja Šejla Džanan i psihologinja Snježana Petraš, kao saradnice TPO Foundacije su vodile seminare. Ključni cilj seminara bio je edukacija u oblasti sociologije roda i rodno zasnovanog nasilja, što nedostaje u redovnom školskom programu, posebno za nastavnike osnovnog obrazovanja.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U TREĆOJ GIMNAZIJI SARAJEVO


Pod motom "Djeca su naše ogledalo" Treća gimnazija iz Sarajeva je 25.11.2018. održala radionicu za učenike na temu vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja. Uz podršku TPO Fondacije koja je osigurala kalendare, postere i cekere ove teme su približene učenicima na atraktivan način. Na ovaj način Treća gimnazija se uključila i kampanju 16 dana aktivizma koju TPO Fondacija godinama provodi u saradnji sa školama u Bosni i Hercegovini.

Više: http://treca-gimnazija.edu.ba/novosti/16-dana-aktivizma-u-trecoj-gimnaziji/

Novembar 2018

REALIZOVANO 10 SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
ZASNOVANO NASILJE" U PARTNERSKIM ŠKOLAMA
hERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i TPO Fondacija iz Sarajeva su u razdoblju od 23. oktobra do 14. novembra organizirali seminare za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja" na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/ica i školskih pedagoga. Teme seminara su bile sociologija roda i rodno zasnovano nasilje. Koordinator projekta je stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Emina Jusufbegović, a voditelji seminara su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo, Edna Haznadarević i Andreja Pehar.

>> VIŠE

Novembar 2018

SEMINARI "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO ZASNOVANO NASILJE"
REALIZOVANI U PRVIH PET PARTNERSKIH ŠKOLA
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

O važnim temama za školske zajednice, sociologiji roda i rodno zasnovanom nasilju, se razgovaralo s nastavnicima u pet osnovnih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 25. oktobra do 13. novembra 2018. godine. U organizaciji TPO Fondacije, saradnice, pedagoginje i psihologinje iz ovog kantona, Snježana Petraš i Šejla Džanan su održale seminare u osnovnim školama: "Treća osnovna škola Bugojno", "Prva osnovna škola Jaklić" u Bugojnu, O.Š. "Kaćuni" u Busovači, O.Š. "Berta Kučera" u Jajcu i O.Š. "Edhem Mulabdić" u Oparama, Novi Travnik.  Seminari su realizovani u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" kojeg TPO Fondacija realizuje u saradnji s tri kantonalna ministarstva obrazovanja FBiH. Cilj seminara je jačanje školskih zajednica o temama sociologije roda i zastupljenih oblika rodno zasnovanog nasilja radi njihovog prepoznavanja i prevencije. Nastavnici preostalih šest osnovnih partnerskih škola SBK će također imati priliku razgovarati o ovim temama u narednom periodu.

>> VIŠE